Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

TIETOSUOJASELOSTE     Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

Laatimispäivä  20.5.2018 
 
 
Rekisterinpitäjä 
Kiteenlahden Eräpojat ry (2312582-6) 
kiteenlahdenerapojat@gmail.com 

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 
Jarkko Timonen (sihteeri), 040-5588241, kiteenlahdenerapojat@gmail.com 

Rekisterin nimi 
Jäsenrekisteri 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Jäsenten henkilötietojen käsittelytarkoituksia ovat: 
 
·         jäsenluettelon ylläpitäminen 
 
·         tapahtumien järjestäminen 
 
·         jäsenmaksujen käsittely 
 
·         kunnianosoitusten myöntäminen 
 
·         mahdolliset jäsenyyteen ja merkkipäiviin liittyvät muistamiset 
 
·         yhteydenpito ja viestintä 
 
·         yhdistyksen toiminnan yleinen kehitystyö 
 
 
 
Rekisterin tietosisältö 
Jäsenluettelon pakolliset tiedot: 
 
·         Nimi 
 
·         Kotipaikkakunta 
 
Edellä mainittujen perustietojen antaminen yhdistyksille on välttämätöntä, lakisääteisen jäsenluettelon ylläpitämiseksi. 
 
Yhdistyksen toimintaan liittyvät tiedot: 
 
·         Jäsenen yksilöintitiedot: 
 
o    postiosoite (jäsenen valinnan mukaan työpaikalle tai kotiin) 
 
o    kotimaa 
 
o    puhelin- ja/tai matkapuhelinnumero 
 
o    sähköpostiosoite 
 
o    sukupuoli 

 o    syntymäaika 
 
o    jäsennumero 
 
o    jäsenyyden alkamis- ja päättymispäivä 
 
·         Vastaukset mahdollisesti järjestettyihin jäsenkyselyihin 
 
·         Jäsenen erityistehtävät ja roolit yhdistyksessä 
 
·         Tiedot jäsenen osallistumisesta Suomen Metsästäjäliiton tapahtumiin 
 
·         Jäsenmaksuihin liittyvät tiedot 
 
·         Jäsenen suoramarkkinointikielto tai -suostumus 
 
·         Jäsenen tietojenluovutuskielto tai -suostumus 


Säännönmukaiset tietolähteet 
Yhdistys kerää henkilötietoja ensisijaisesti rekisteröidyltä itseltään. 
 
Tietojen säännönmukaiset luovutukset 
Henkilötietoja luovutetaan kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. 
 
Tietoja luovutetaan säännöllisesti Suomen Metsästäjäliitolle, joka tarvitsee tietoa jäsenyhdistysten jäsenyyden vahvistamiseksi sekä liiton jäsenyyteen liittyvien etujen ja palvelujen tarjoamiseksi sekä viestinnän ja markkinoinnin lähettämiseksi. Suomen Metsästäjäliitto luovuttaa jäsenen henkilötietoja edelleen yhteistyökumppaneille jotka tarjoavat Suomen Metsästäjäliiton jäsenyyteen perustuvia etuja ja palveluita, kuten vakuutusyhtiölle ja polttoainealennuksen myöntäneelle huoltoasemaketjulle ja muille nykyisille ja tuleville yhteistyökumppaneille. 
 
Suomen Metsästäjäliitto voi ajoittain luovuttaa markkinointiluvan antaneen jäsenen henkilötietoja kolmannelle osapuolelle metsästykseen ja muuhun yhdistyksen toimintaan liittyviin markkinointitarkoituksiin. 
 
Henkilötietojen käsittelyä on ulkoistettu seuraaville palveluntarjoajille, jotka käsittelevät henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun: 
 
· Suomen Metsästäjäliitolle nettijäsenrekisterin ylläpitämiseksi 
 
· Oma riista palvelu

 
Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 
 
Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 


Rekisterin suojauksen periaatteet 
A Manuaalinen aineisto Asiakirjat säilytetään sellaisessa tilassa ettei niihin ole ulkopuolisilla pääsyä. 
B ATK:lla käsiteltävät tiedot Tiedot säilytetään tietoturvallisesti.

 
Tarkastusoikeus 
Rekisteröity voi käyttää alla kuvattuja oikeuksiaan ottamalla yhteyttä kiteenlahdenerapojat@gmail.com sähköpostiosoitteeseen. Pyynnön voi esittää myös henkilökohtaisesti yhdistyksen kohdassa 2 viitatulle yhteyshenkilölle tai yhdistyksen puheenjohtajalle. 
 
Yhdistys voi tarpeen mukaan pyytää rekisteröityä toimittamaan lisätietoja jotka ovat tarpeen rekisteröidyn henkilöllisyyden varmistamiseksi. 
 
Oikeus saada pääsy tietoa
 
Rekisteröidyllä on oikeus saada Yhdistykseltä vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus saada pääsy rekisteröityä koskeviin henkilötietoihin sekä tietosuoja-asetuksen mukaiset tiedot henkilötietojen käsittelystä. Kun rekisteröity käyttää oikeuttaan saada pääsy tietoihin, Yhdistys toimittaa jäljennöksen käsiteltävistä henkilötiedoista. Jos rekisteröity pyytää useampia jäljennöksiä, Yhdistys voi periä niistä hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan 
kohtuullisen maksun. 
 
Oikeus vaatia tiedon korjaamista 
 
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää Yhdistystä oikaisemaan rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset tiedot ilman aiheetonta viivytystä. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä toimittamalla Yhdistykselle lisäselvitystä postitse tai sähköpostitse. 
 
Oikeus tietojen poistamiseen 
 
Rekisteröidyllä on oikeus saada Yhdistys poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, jos:

• henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin;

• rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut eikä kyseisten tietojen käsittelyyn ole muuta laillista perustetta;

• rekisteröity vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä;

• Yhdistys on käsitellyt henkilötietoja lainvastaisesti; tai

• henkilötiedot on poistettava Yhdistykseen sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi. 
 
Oikeus käsittelyn rajoittamiseen  
 
Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että Yhdistys rajoittaa henkilötietojen käsittelyä siten, että henkilötietoja saa säilyttämisen lisäksi käsitellä ainoastaan rekisteröidyn suostumuksella tai oikeudellisen vaateen esittämiseksi, laatimiseksi tai puolustamiseksi taikka toisen henkilön oikeuksien suojaamiseksi, jos:

• rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan tietojen paikkansapitävyyden varmistamisen ajaksi;

• Yhdistys käsittelee henkilötietoja lainvastaisesti, ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan henkilötietojen käytön rajoittamista;

• Yhdistys ei tarvitse enää henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen esittämiseksi, laatimiseksi tai puolustamiseksi; tai

• rekisteröity on vastustanut henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella ja odottaa sen toteamista, syrjäyttävätkö Yhdistyksen oikeutetut perusteet rekisteröidyn vastustamisen perusteet. 
 
Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen 
 
Rekisteröidyllä on oikeus saada Yhdistykselle toimittamat henkilötietonsa jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa sekä oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle, jos:

• käsittely suoritetaan automaattisesti; ja

• käsittely perustuu joko rekisteröidyn suostumukseen tai rekisteröidyn henkilötietojen käsittely on tarpeen sopimuksen täytäntöön panemiseksi taikka sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä. 
Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen rajoittuu menettelyyn, joka ei vaikuta haitallisesti muiden oikeuksiin tai vapauksiin.  
 
Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä
 
Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella, jos käsittelylle ei ole olemassa perusteltua syytä. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Suoramarkkinointia tai suoramarkkinointitarkoituksessa suoritettua henkilötietojen käsittelyä ei saa enää tehdä vastustamisoikeuden käyttämisen jälkeen. 
 
Oikeus peruttaa suostumus 

Siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, on rekisteröidyllä oikeus peruuttaa suostumus henkilötietojen käsittelyyn milloin tahansa.  
 
Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos rekisteröity katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä on loukattu rekisteröidyn tietosuojaasetukseen perustuvia oikeuksia.

kiteenlahdenerapojat@gmail.com
©2020 Kiteenlahden Eräpojat ry - suntuubi.com